ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
I POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Za cechę wspólną każdego sporu uznać można pozostawanie przez strony w konflikcie, powodowanym istniejącymi między nimi rozbieżnościami co do stanowisk i oczekiwań. Spór nie musi jednak zawsze pozostawać utożsamiany z negatywnymi emocjami, poczuciem zagrożenia, lękiem i frustracją, przeciwnie – może stanowić okazję do pozytywnych zmian, zaspokojenia potrzeb, krystalizacji celu. Obłożenie sądów nie zawsze umożliwia jednak sprawne rozstrzygnięcie sprawy, dlatego Kancelaria zapewnia czynne dochodzenie praw również w toku postępowań bez udziału sądu powszechnego (mediacyjnym, arbitrażowym). Wspólne wypracowanie porozumienia daje stronom konfliktu większą satysfakcję osobistą i psychologiczną, prognozując lepszą jakość kontaktów, które z przyczyn biznesowych lub rodzinnych pozostają niezbędne. Dostosowując się do potrzeb Klienta zapewniam reprezentację przed sądami, jak również w toku pozasądowych pertraktacji ugodowych.

PRAWO KARNE

Myślą przewodnią nowego prawa karnego musi pozostać ochrona godności człowieka zarówno jako pokrzywdzonego, jak i sprawcy przestępstwa. Zapewniam kompleksową obsługę prawną na etapie postępowań przed organami ścigania, sądami, jak również w postępowaniach dyscyplinarnych. Reprezentując pokrzywdzonych i sprawców dbam o to, by konstytucyjne prawa obywateli były nie tylko deklarowane przez państwo, ale przede wszystkim urzeczywistniane w toku procesu.

PRAWO RODZINNE

Prawo rodzinne pozostaje obszarem wymagającym od adwokata, poza znajomością przepisów prawa, należytej delikatności, wyczucia i empatii. Jest to dziedzina, w której istotny pozostaje nie tylko zawodowy warsztat, ale także człowieczeństwo. Reprezentuję w sprawach rozwodowych oraz dotyczących: podziału majątku, obowiązku alimentacyjnego, władzy rodzicielskiej, kontaktów z małoletnimi dziećmi, ojcostwa, opieki i kurateli z dbałością o dobrostan psychiczny Klienta.

PRAWO CYWILNE

W spektrum prawa cywilnego pozostają sprawy m.in. z zakresu prawa rzeczowego, zobowiązań, spadkowego, pracy oraz prawa handlowego. Kancelaria zapewnia obsługę prawną w postępowaniach procesowych i nieprocesowych, wynikających z norm Kodeksu cywilnego, jak również innych ustaw.